CSR-POLICY
Bakgrund
Corporate Social Responsibility (CSR) eller socialt ansvarstagande handlar om att företaget tar ansvar för hur det påverkar samhället miljömässigt, socialt och ekonomiskt. CSR är inte enbart positivt för omvärlden utan kan även bidra till ökad lönsamhet för företaget genom att man optimerar användningen och minskar den onödiga förbrukningen av de resurser företaget förfogar över.
Syfte
Syftet med företagets CSR-policy är att göra medarbetare inom företaget medvetna om hur företaget ser på och arbetar med socialt ansvarstagande. Vi är en liten del av helheten men alla kan och bör dra sitt strå till stacken.
Riktlinjer
Alla inom företaget har ett ansvar att följa lagar, regler och interna policys. Om något i denna policy skulle strida mot lagen så är det rådande lag i respektive land som gäller framför principerna som beskrivs i företagets CSR-policy.
Miljöansvar
Verksamheten ska genomsyras av ett genomgående miljötänk. Vi strävar efter ett ständigt förbättringsarbete vad gäller klimatpåverkan och resursanvändning.
Klimatpåverkan
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser. Detta gäller både den inre och den yttre miljön.
Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.
Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.
Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.
Resursanvändning
Vi slösar inte med jordens resurser. Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning. Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin. För mer information om miljöarbetet i verksamheten se företagets miljöpolicy.
Socialt ansvar
Alla har ett ansvar för hur de behandlar sina medmänniskor. Verksamheten ska genomsyras av jämställdhet och likabehandling.
Arbetsvillkor
Vi är måna om att ta tillvara på de resurser som finns inom företaget i form av kunskap och färdigheter och hjälper våra medarbetare att utvecklas mot sin fulla potential.
Att företagets egna anställda har bra arbetsvillkor är självklart. Men det är också viktigt att de leverantörer vi använder oss av tillhandahåller tillfredsställande arbetsvillkor för sina medarbetare. Vi arbetar således inte med företag som exempelvis använder sig av barnarbetare, som ej ställer upp på jämställdhet och likabehandling samt företag som tillåter diskriminering och trakasserier.
Samhällsengagemang
Inom företaget är vi måna om att stödja lokala föreningar och verksamheter. Vi strävar efter att så långt det är möjligt arbeta med lokala underleverantörer och vi arbetar med stöd till ideella föreningar enligt rådande policy på området.
Ekonomiskt ansvar
Samtliga medarbetare har ansvar för att inte slösa med företagets ekonomiska resurser. Det betyder inte att vi ska snåla in på nödvändiga investeringar utan att resurserna ska användas klokt. Till exempel kan en dyrare investering leda till större kostnadsbesparingar och således vara mer lönsam i längden än en billigare.
Ansvar
Företagets chefer ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att följa den. Policyn ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för en hållbar verksamhet. Yttersta ansvaret ligger dock hos styrelsen.